TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem " ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU

GASTRO ZAŘÍZENÍ – Restaurace Černý potok "

 

 

Spartak Rokytnice, a.s., Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 27495884, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2518, zastoupená Ing. René Roštejnským, předsedou představenstva, Mgr.

Jiřím Fišerem, místopředsedou představenstva

poptává nabídku

na uzavření smlouvy o obchodní spolupráci, jejímž obsahem bude pronájem restaurace Černý potok v Rokytnici nad Jizerou určené k poskytování restauračních služeb a prodeje občerstvení, včetně zpracování návrhu konceptu nabízeného gastronomického sortimentu, včetně alkoholických a nealkoholických nápojů, doplňkového sortimentu, za následujících podmínek:

1.              Zadavatel:

Spartak Rokytnice, a.s., Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

IČ 27495884, DIČ CZ27495884

Zastoupená Ing. René Roštejnským, předsedou představenstva, Mgr. Jiřím Fišerem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba: Dr. Vít Pražák, tel: +420 739 589 489, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dále jen „Zadavatel“

2.              Předmět poptávky

 • Obsah smlouvy
 • pronájem restaurace Černý potok v Rokytnici nad Jizerou,
 • zajištění poskytování restauračních služeb a prodeje občerstvení,
 • zpracování návrhu konceptu nabízeného gastronomického sortimentu, včetně alkoholických a nealkoholických nápojů.
 • Místo plnění, specifikace a vybavení objektů

Restaurace Černý potok

Horní Rokytnice č.p. 691, Rokytnice nad Jizerou

Umístění:        cca 80 m od nástupiště lanové dráhy A5 – Lysá hora (na dojezdu sjezdovek) Kapacita: přízemí: 66 míst k sezení

 1. patro: 44 míst k sezení terasa: 110 míst k sezení

Forma obsluhy:           samoobslužný výdejní pult

Sezónní provoz:          zimní, případně i letní sezóna

Vybavení:        vybavení kuchyně, vnitřní + venkovní stoly a lavice, skladovací prostory

s regály, zázemí pro ubytování personálu

 • Termín realizace předmětu plnění
 1. 10. 2023 – 30. 9. 2026 včetně
 • Obchodní podmínky
 1. Prodejní doba minimálně od 8:30 hod do 16 v době provozu areálu
 2. Spolupráce s dodavateli/ partnery skiareálu Rokytnice nad Jizerou (nájemce je povinen

akceptovat smluvní dodavatele alkoholických a nealkoholických nápojů)

 1. Sortiment a kvalita nabízeného zboží a služeb musí být v souladu s požadavky zadavatele
 2. Nájemce bude hradit běžné opravy a údržbu objektů
 3. Nájemce je povinen uzavřít pojistnou smlouvu související s provozem
 4. Nájemci nebude umožněno podpronajmout objekty třetí osobě

3.                       Finanční podmínky

Pronájem objektů – minimální požadované nájemné za objekt je 350.000,- Kč bez DPH za období od 1.10. do 30.9. následujícího roku

 • forma úhrady nájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, bez DPH, zbytek nájemného (tzn. 60 % + DPH) bude splatný do 30. 04. příslušného roku

Kauce - bude požadováno složení kauce pro případ poškození objektů a to v celkové výši

125.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých)

 • kauce bude splatná do 30. 11. 2023

Energie a služby - v ceně nájemného nejsou zahrnuty energie a služby

 • Restaurace Černý potok – spotřeba elektrické energie bude přefakturována dle skutečnosti
 • Vodné a stočné bude přefakturováno dle skutečnosti

Ze strany pronajímatele bude požadována úhrada zálohy na služby nejpozději do 30. 11. 2023, a to ve výši 35.000,- Kč bez DPH.

4.                     Hodnotící kritéria

 1. Nabídková cena nájmu: 80%
 2. Kvalita návrhu konceptu z hlediska nabízeného sortimentu a celkového přínosu pro návštěvníky skiareálu 20%

5.                     Podmínky podání nabídek

 • Lhůta pro podání nabídek je 30. 6. 2023 do 12.00 hod.
 • Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.
 • Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

 1. identifikační údaje uchazeče: jméno, příjmení / firma zájemce, místo podnikání / sídlo, IČ,

DIČ, bankovní spojení

 1. praxe: odkazy na již realizované obdobné akce včetně dohledatelných referencí,
 2. návrh nabízeného sortimentu, rámcové vymezení produktů,
 3. návrh zaměstnaneckého stravování,
 4. oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména:
  1. oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky, živnostenské oprávnění, či licence, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
  2. oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
 5. cenová nabídka podepsaná oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení,
 6. čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Podanou nabídku lze změnit, či doplnit v rámci lhůty specifikované odstavcem 5.1.

6.                     Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni ode dne následujícího po dni, kdy vyprší lhůta pro

podání nabídek, do 31. 07. 2023.

7.                     Ostatní podmínky

 1. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření dohody zrušit a neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem, odmítnout všechny předložené nabídky.
 2. Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení přiměřeně změnit, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis smlouvy.
 3. V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
 4. Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 5. V případě nedoložení kteréhokoli z údajů, podkladů dle 5.3 je zadavatel oprávněn vyřadit zájemce z tohoto poptávkového řízení.

8.                     Předání / zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou poštou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU GASTRO ZAŘÍZENÍ – RESTAURACE ČERNÝ POTOK a slovem „Neotvírat“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky budou doručovány na adresu:

Spartak Rokytnice, a.s., Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

Osobně lze nabídky předat na uvedenou adresu od pondělí do pátku v čase od 8 hodin do 15 hodin

9.                     Informace o výsledku řízení:

Zájemci budou ze strany zadavatele informováni o výsledku nabídkového řízení do 15. 07. 2023.

V Rokytnici nad Jizerou dne 24. 05. 2023                              Ing. René Roštejnský

předseda představenstva

Kontakty

sportovni-hala-01-ORIG

Kancelář TJ Spartak - sportovní hala
Horní Rokytnice 461
512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 00527611
Datová schránka: c7stkx5

Číslo účtu: 40404050/0300

info@spartak-rokytnice.cz
tel: (+420) 732 233 117

facebook1    instagram

Provozní doba kanceláře

PO        8:00 - 11:30   12:00 -15:30
ČT        8:00 - 11:30   12:00 -16:00
Po předchozí domluvě možno i v jiné dny a časy.