Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU ŠACHŮ

Datum a čas: 6.9. od 19:00 

Místo: Hala TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, klubovna

PROGRAM SCHŮZE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Volba výboru oddílu
 4. Volba předsedy oddílu
 5. Jmenování p. Hollmana čestným předsedou
 6. Volba delegáta oddílu Šachů na konference TJ Spartak na celý rok
 7. Volba člena smírčí komise TJ Spartak za oddíl Šachů na celý rok
 8. Projednání účasti družstva v krajské soutěži
 9. Diskuze
 10. Závěr