Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI KUŽELKÁŘSKÉHO ODDÍLU

Datum a čas: sobota 13.04.2024 od 17:00

Místo: kuželna

PROGRAM SCHŮZE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba orgánů schůze
   1. Volba předsedy schůze
   2. Volba předsedy a 2 členů volební komise
   3. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 1. Diskuze
 2. Volba výboru oddílu Kuželek
 3. Volba předsedy oddílu Kuželek
 4. Volba delegátů oddílu Kuželek na konference TJ Spartak na celý rok
 5. Volba člena smírčí komise TJ Spartak za oddíl Kuželek na celý rok
 6. Diskuze
 7. Závěr